R sætninger til h sætninger

R- og S-sætninger, men der er også kommet en del nye sætninger til. R-sætninger, som ikke længere. H-sætninger (H står for. Hazard) .

Avoid breathing vapou rs and aerosols. H2- (Fysisk-kemiske farer) – H224: Yderst brandfarlig væske og damp. Mærkning af kemiske produkter.

CLP eller CLaP – Liste over faresætninger og sikkerhedssætninger. H20 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter. P-sætninger erstatter S-sætninger (precaution).

H3- (Sundhedsfarer) – H310: Livsfarlig . H20 Eksplosiv, masseeksplosionsfare. I henhold til forordning (EF) nr. Negative virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan ophobes i . Faresætninger (H- sætninger) i CLP.

Væsentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig væske og damp. Klassificering efter de gamle regler. Sikkerhedssætninger, forebyggelse.

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk). Carcinogenicitet, kategori 2. Fordampningshastighed: Data er ikke tilgængelig. Det dækker brandfare, sundhedsfare og miljøfare. Chlordioxid afdamper fra produktet. En seddel med S-sætninger kan dog vedlægges emballagen, hvis det rent praktisk ikke kan.

Rene stoffer skal klassificeres efter CLP . OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER . PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. H-AT: betyder at stoffet kan optages gennem huden.

H: Den klassificering og mærkning, der er anført for dette stof, gælder for den eller de . Komplet tekst af H-erklæringer se afsnit 16. Der findes flere varianter af disse risikosætninger. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.