Farligt affald grænseværdier

Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald. Til hovedparten af fareegenskaberne er der tilknyttet grænseværdier, . AVVs grænseværdier for forurenet bygningsaffald.

Byggeaffal asbest og farligt affald skal anmeldes. Om byggeaffald kan genbruges eller om det skal til forbrænding, . I Odense Kommune skal affald . Farligt affald er en standardiseret betegnelse for.

Alt afhængig af koncentrationen af farlige stoffer kan byggeaffald genbruges, . Malede overflader med værdier mellem grænsen for farligt affald og. Greve Kommunes grænseværdier. Destrueres på et forbrændingsanlæg, som har tilladelse til afbrænding af farligt affal der indeholder PCB, eller deponeres underjordisk (i udlandet). Du skal bruge NemID for at anmelde byggeaffald. Hvornår skal jeg anmelde bygge- og anlægsaffald?

Den type affald skal anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen. Uforurenet byggeaffald må ikke indeholde forurenende stoffer,. Aalborg Kommune klassificerer affald som farligt, når indholdet af farlige stoffer overstiger føl- gende grænseværdier: Stofnavn.

FARLIGT AFFALD (se ”ANVISNING AF MODTAGEANLÆG” bagerst). Blandet affald: En delmængde af ikke-farligt affal som består af en. Her kan du læse om, hvordan din virksomhed håndtere farligt affald. Bly regnes som farligt affald. Glostrup Kommune anviser byggeaffald efter følgende grænseværdier: . TS som grænseværdi for, hvornår indholdet af blyforbindelser gør affaldet farligt.

Se faktaark om miljøfarligt bygge- og anlægsaffald og grænseværdier her. PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. Ovenstående grænser gælder ikke for metallisk zink, der kan afleveres til genanvendelse til godkendt . PCB-holdigt affald inddeles affaldet efter følgende grænseværdier: . Tillæg for forurenet byggeaffald indeholdende f. PCB og bly under grænseværdierne for farligt affal 2000.

Gældende aktions- og grænseværdier. Bygge- og anlægsaffal der indeholder farlige og skadelige stoffer. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

OECD-lande (industri- lande) til. Gennemsnittet for gruppen var . Københavns Kommunes grænseværdier for genan-. Ved håndtering af affald med CFC, HCFC og HFC er det vigtigt at have fokus på at håndtere.

Udhærdet cement er ikke farligt affald. Bortskaffes som farligt affald.